Retningslinjer for Nesna kommunale næringsfond

12.05.2015 15:03

RETNINGSLINJER

 

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND

(Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.2009., K-sak 32/09 og revidert i kommunestyre 15.5 2013 sak 39/13 / arkiv 13/234)

 

1.     Bakgrunn

Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), kap 551, post 60, med føringer i departementets rundskriv H-16/98 og Nordland fylkeskommunes årlige tildelingsbrev med nytt punkt ”gründerfond” fra år 2013.

Retningslinjene fra KRD og fylkeskommunen er førende for bruken av fondet, innenfor de områder kommunale vedtekter ikke er dekkende.

 

2.     Formål

Næringsfondet skal primært brukes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og etablering av nye arbeidsplasser i kommunen, og videreutvikling av eksisterende virksomheter.

Fondet kan også benyttes til infrastrukturtiltak og andre fellestiltak i kommunal regi, som direkte eller indirekte kan komme næringslivet til gode.

Gründerfond er nytt fra år 2013 og skal gi kommunen rom for satsing på gründere i alderen 18 – 35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

 

2.1.  Satsingsområder

Næringsfondet

Støtte fra fondet skal primært brukes til tiltak innenfor vedtatte hoved-strategier i kommunen sin strategiske næringsplan. 

Som målsetting skal stønad fra fondet bidra til:

 • Økt sysselsetting
 • Nyetablering
 • Øke kompetanse, spesielt innenfor vedtatte satsingsområde.

Gründerfondet.

 • Skal primært brukes til unge gründere til å øke sin kompetanse med   

            tanke på å starte egen bedrift.

 

2.2 Prioriterte grupper

Nesna kommune ønsker spesielt å stimulere ungdom og kvinner til å etablere egen næringsvirksomhet.  Nyetableringer/fellestiltak og prosjekter som fører til økt sysselsetting blir prioritert.  Tiltak som muliggjør hovedinntektskilde for søkeren, skal normalt prioriteres.

 

3.  Forutsetning for støtte

Ingen har krav eller rett på støtte fra næringsfondet. 

Alle søknader fra private aktører skal behovsvurderes, og vurderes individuelt m.h.t. lønnsom drift og oppretting av nye arbeidsplasser.

Søkere som har misligholdt tidligere innvilget lån fra næringsfondet og hvor dette ikke er brakt i orden har ikke krav på støtte.

Støtte kan gis i form av direkte tilskudd og/eller lån.

Søkere/bedrifter med eget styre skal ha 40 % kvinneandel i styret.

 

3.1 Næringsfondet kan ikke benyttes til:

 • Tilskudd til drift, gjeldssanering, aksjekjøp, garantier, eller lignende.
 • Prosjekt som er fullført eller fullfinansiert ved tidspunkt for søknad.
 • Virksomheter eller prosjekter som ikke kan dokumentere et reelt økonomisk behov for omsøkt støtte.
 • Virksomheter som mottar betydelige overføringer over forskjellige offentlige budsjetter, med unntak av landbruk, vernede bedrifter og kommunale tiltak.
 • Nyetablering eller videreutvikling av detaljhandel og annen servicevirksomhet dersom dette kan føre til nevneverdig konkurransevridning mellom bedrifter innenfor kommunale grenser.
 • Eksisterende virksomheter kan ikke gis støtte til kjøp av sekundærverktøy, som f.eks. datautstyr eller annet kontorutstyr.  Datautstyr eller lignende som direkte brukes i selve produksjonen defineres som primærverktøy, og kan dermed være berettiget.

 

3.2    Støttevilkår i kroner

 • Tilskudd inntil kr 50.000 kan ytes til etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelse og planlegging, i forbindelse med oppstart eller videre utviding av egen virksomhet.
 • Tilskudd og/eller lån samlet inntil kr 100.000 kan ytes til investering i form av utstyr og maskiner ved oppstart, og ved utvidelse av mindre virksomheter, herunder landbruk.
 • Tilskudd inntil kr 100.000 for hvert prosjekt kan brukes til tiltak i offentlig regi.
 • For Gründerfondet kan det gis inntil kr. 15.000.- i tilskudd til kompetansehevende tiltak for å starte egen bedrift. Tisluddet kan gis til å dekke kostnader for deltakelse på etablererkurs i regi av for eksempel regionale kurs.

 

3.3    Støttevilkår i prosent

 • For støtte til etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelse og planlegging, gjelder følgende:

Tilskudd kan ytes inntil 50 % av et prosjekt sitt kapitalbehov.

 • For støtte til investeringer:

Samlet støtte (lån og/eller tilskudd) kan ikke overstige 50 % av prosjektet sitt kapitalbehov.  Av dette kan inntil 30 % ytes som direkte tilskudd, resten som lån.

 • Til prosjekter der etablerer er kvinne eller ungdom under 35 år, kan samlet støtte(lån og/eller tilskudd) ikke overstige 75 % av prosjektet sitt kapitalbehov. Av dette kan inntil 50 % ytes som direkte tilskudd resten som lån.
 • Til prosjekter i offentlig regi kan det ytes inntil 100 % tilskudd.

 

 

3.4 Tidligere innvilget støtte

Et foret

ak kan få støtte mer enn en gang i løpet av 3 år dersom omsøkte tiltak representer en strategisk nyorientering, med klare perspektiv på framtidig lønnsomhet.

 

 

3.5 Mulig støtte fra andre offentlige organ

Dersom en søknad fra private aktører er tilskuddsberettiget fra andre offentlige organ (f.eks Innovasjon Norge, Nordland Fylkeskommune o.l), skal søker først legge frem sin søknad for disse.

 

3.6 Samfinansiering med andre offentlige organ

Det er ikke adgang til å samfinansiere midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge, KRD eller andre offentlige organ.  Unntatt fra dette er vernede bedrifter og prosjekter i kommunal regi.

 

4.  Krav til søknad

Søknader til næringsfondet fra private aktører skal inneholde:

 • Opplysninger om bedriften/personen. Navn, adresse, telefon, foretaksnr., bransje/næring, utdannelse og praksis til søker, selskapsform, antall ansatte/årsverk.
 • Forretningsidè og forretningsplan.
 • Markedet for bedriftens produkter.
 • Fremdriftsplan for prosjektet.
 • Budsjett.
 • Finansieringsplan for prosjektet, med dokumentasjon av egenkapital.

Inn under dette kommer beskrivelse av alternative måter å skaffe egenkapital på, dersom søknaden til kommunen ikke blir innvilget i sin omsøkte form.

 • Eksisterende firma skal i tillegg levere inn regnskap for tre forutgående driftsår.
 • Opplysninger om søker har søkt andre offentlige stønadsorgan, eller om søker kommer til å søke andre organ om støtte til det samme prosjektet.
 • Oversikt over eventuell tidligere støtte fra kommunalt næringsfond eller fra andre offentlige organ.
 • Dersom omsøkt tiltak krever godkjenning fra offentlige myndigheter, må det foreligge godkjent dokumentasjon før søknaden behandles.

 

 

5.     Utbetaling og dokumentasjon

Inntil 50 % av innvilget støtte kan utbetales a konto, etter skriftlig anmodning med behovsrelatert dokumentasjon. Resterende 50 % blir betalt etter skriftlig anmodning når prosjektet er gjennomført i samsvar med fremlagt forretnings- og framdriftsplan.  Samtidig skal den som har fått innvilget støtte sende kommunen en sluttrapport med regnskap som viser og dokumenterer at innvilget tilskudd har blitt brukt i samsvar med søknad og vedtak. For etablerte virksomheter skal prosjektregnskap være bekreftet av revisor, subsidiært regnskapsfører.

Søker skal, etter gjennomført 1. hele kalenderår drift, uoppfordret sende næringsfondet skriftlig rapport om utvikling og status i forhold til opprinnelig målsetting og mål for prosjektet.

Lån eller tilskudd utbetales til legitimert bankkonto.

6.     Tilbakebetaling av utbetalt støtte

Tilbakebetaling av utbetalt støtte skal i sin helhet umiddelbart gjennomføres dersom:

 • Gyldig dokumentasjon ikke legges frem i samsvar med pkt 5 over.
 • En bedrift/organisasjon som har mottatt stønad opphører, søkeren eller

organisasjonen flytter ut av kommunen innen tre -3- år fra mottak av stønad, søkeren søker gjeldsforhandlinger eller går konkurs.

 • Utbetalingsanmodning for fullført prosjekt ikke foreligger kommunen innen 2 måneder etter at prosjektet med utgangspunkt i fremdriftsplan er forventet ferdig.
 • Prosjektets innhold endres eller omfanget reduseres i forhold til søknad og tilsagn.
 • Søkeren misligholder innvilget lån fra næringsfondet.
 • Søkeren har gitt feil eller mangelfulle opplysninger om forhold som gjelder prosjektet.

 

 

7.     Bindingstid og bortfall av tilsagn

Tilsagn om støtte bortfaller i sin helhet dersom:

 • Det innen 1 måned etter at tilsagnsbrevet er mottatt eller forventes mottatt ikke foreligger skriftlig bekreftelse fra søker om at tilsagnet med vilkår og innholdet i pkt 8 i reglementet aksepteres.
 • Igangsetting av helhetlig tiltak i samsvar med søknad ikke har funnet sted innen 6 mnd fra dato for vedtak. Administrasjonen kan innvilge inntil 6 måneder ekstra utsettelse.
 • Prosjektets innhold endres eller omfanget reduseres i forhold til søknad og tilsagn, herunder at framdriftsplan og forutsetninger ellers har blitt vesentlig endret i forhold til behandlet søknad.
 • Søkeren har gitt feil eller mangelfulle opplysninger om forhold som gjelder prosjektet.
 • Utbetalingsanmodning for fullført prosjekt ikke foreligger, jfr pkt 5 over.
 • Søkeren søker gjeldsforhandlinger, går konkurs, eller virksomheten opphører eller flytter ut av kommunen.

 

 

8.      Avtale med støttemottaker

Før utbetaling av støtte finner sted, skal det utarbeides og underskrives en avtale mellom kommunen og mottaker av innvilget støtte. 

I avtalen skal det blant annet stå at mottaker aksepterer kravene i pkt. 5, 6 og 7 i dette reglementet.

Kommunale søknader er unntatt fra dette.

 

9.  Behandling og tildeling

Tildeling fra fondet gjennomføres 2 ganger pr. år. Søknadsfrist er 1.mars og 1.oktober

 

10. Forvaltning av fondet

Nesna kommunale næringsfond og Gründerfond forvaltes av formannskapet.

Fondsmidlene skal plasseres på egen, rentebærende konto.

 

11. Administrative fullmakter

Administrasjonen innehar følgende fullmakter:

 • Avslå søknader som klart er i strid med reglement eller vedtekter.
 • Returnere søknader som ikke inneholder nødvendige formkrav med veiledning.
 • Inntil kr. 50.000 av fondet kan årlig disponeres av administrasjonen.
 • Årlig å kunne overføre kr 30.000 som tilskudd til eget næringsfond for skolene på Nesna, der elevbedrifter tilknyttet ungt entreprenørskap i skolen kan søke.  Det er utarbeidet eget reglement for dette.
 • Godkjenne utsettelse på krav om kostnadsdokumentasjon, jf. Pkt. 5 og 6.

 

12.  Rapportering

Årsrapport for bruken av det kommunale næringsfondet skjer til Nordland fylkeskommune, jfr. rundskrivets pkt 1.9 og til Nordland fylkeskommunes betingelser i dens bevilgningsbrev til kommunen Det opprettes nytt budsjettområde i rapporteringssystemet RF 13.50, slik at man under rammen 551.60 får følgende budsjettområde:

-          kommunale næringsfond

-    gründerfond

 

13.  Klage på vedtak

Når det gjelder klageadgang, vises det til følgende bestemmelser:

a. Lovlighetsklage, Kommunelovens § 59.

    Dette gjelder for politiske representanter.

b. Forvaltningsklage (partsklage), Forvaltningslovens § 28.

    Dette gjelder for søker etter at vedtak er fattet.

 

14. Tidspunkt for iverksetting

Reglementet blir å gjelde fra dato for vedtak i kommunestyret.

Reglementet erstatter tidligere reglement og sedvane for behandling og tildeling.

 

16.  Vedtektsendring

Nesna kommunestyre kan selv endre vedtektene for Nesna kommunale næringsfond, innenfor rammer av sentrale og fylkeskommunale føringer.