Om oss

Foreningen ble stiftet den 28.12.1929 under navnet Nesna Kjøpmannsforening.  
Vedtektenes § 1 lød: 
Foreningen er en frivillig sammenslutning av næringsdrivende med formål å samle kjøpmannsstanden i Nesna herred til ved samarbeide og enig opptreden å virke for standens interesser og arbeide for et godt kollegialt forhold blant medlemmene og søke å fremme alt som kan heve standen til fordel for så vel kundene som kjøpmennene. Foreningen opptar til drøftelse samfunnsspørsmål som står i forbindelse med handelsfaget og søker å fremme sunne handels- og omsetningsvilkår. Den motarbeider forbrukskreditten og det som finnes skadelig ved den kooperative handel.
 
De som møtte til stiftelsesmøte og anses som grunnleggere var: Erling Langset, Sverre Jonassen, M. J. Davidsen , Georg Halland, Thorvald Zahl, Ingevald Wang,  Peder Tønder,  S. Ørnes. Alle var kjøpmenn i det som da var Nesna herred.
 
Felles prisfastsettelse av vitale forbruksvarer var en viktig sak i foreningens arbeid de første årene. Men de arbeidet også med felles innkjøp for å få store volum og gunstige priser. Tollsatsene på importvarer som sukker og kaffe var et stadig tema. I førkrigsårene var melhandelen og prisen på margarin viktige saker, likså prising av varer ved salg på fattigsedler. Det ble innført en omsetningsskatt som styret arbeidet mye med i forhold til styresmaktene. 
 
Aktiviteten i foreningen ble opprettholdt under hele krigen selv om det ikke var regelmessige medlemsmøter. 
 
Gjennom tidene har foreningen hatt forskjellige navn. Endringer er gjort for å tilpasse seg tiden og for å kunne fange opp alle typer næringsutøvere. I 1988 ble navnet fastsatt til Nesna NæringsForum som fortsatt gjelder.  
 
Gjennom årene har aktiviteten i foreningen variert – alt avhengig av ”ildsjeler”.  Men det har alltid vært et oppegående og funksjonelt styre som har jobbet ut fra foreningens statutter.
 
Som en rød tråd i foreningens arbeid gjennom tidene har vært temaene infrastruktur og samferdsel.             
Etter hvert har foreningen fått til et greit samarbeid med kommunen, og er høringsinstans for kommunale planer og øvrige saker som berører næringslivet i videste forstand. 
 
Av saker som foreningen har engasjert seg tungt i, nevnes: Etablering av industrikai på Nesna, Langsetvågen Industriområde, endring bankstruktur, etablering av bedriftsbarnehagen (nå Nesna kommunale barnehage), byggekomiteen for KVN, diverse hotellprosjekt utsprunget av forskjellige initiativtakere.  
 
Kontinuerlig engasjement i arbeidet for å opprettholde fergerutene og godstransportruter samt hurtigrutens anløp av Nesna – og ikke minst jobbing med utbedring og sikring av Fv17 over Sjonfjellet. Det er tatt initiativ til – og avholdt flere møter med vegmyndighetene om både denne og andre viktige vegstrekninger og fergeleier.
 
I flere år stod foreningen som arrangør av Nesna-dagan, gav ut Nesna-Flaket før jul og organisert med  ”langdag”. Tradisjonen med felles langdager i desember og fellesannonsering før jul består fortsatt. De siste årene har fokus også vært å øke bevisthet rundt å beholde Nesna som handelsted og det har blitt opprettet en Servicepris som ble utdelt første gang i 2013. Det jobbes nå spesielt med å øke samarbeid mellom medlemsbedriftene og å legge til rette for nyetableringer. Det er gjennomført forskjellige kurs ifb. oppdatering av medlemmene, f.eks. regnskapskurs.
 
Antall betalende medlemmer har variert fra ca. 20  til 40 bedrifter. 
 

For mer informasjon om hvor og når vi møtes, ber vi deg ta kontakt.